« 16-30 Settembre 2007, Giampiero Pisanello - Euromediterraneo »

16-30 Settembre 2007, Giampiero Pisanello - Euromediterraneo